Zakłada się przyznanie styp. dla 100 ucz. w okresie realizacji projektu.

Planuje się przyznawanie stypendiów po każdym zakończonym półroczu - czyli 6 edycji. Z analiz danych własnych wyników klasyfikacji ucz. oraz wskazań nauczycieli wynika, że w każdej edycji można będzie przyznać min. 15 styp. Przy czym dopuszcza się, że ci sami uczniowie będą mogli otrzymać stypendium w 3 edycjach. Zostanie opracowany regulamin przyznawania stypendium. Kryteria decydujące o przyznaniu stypendiów: 

1.      Ocena min. 5,0 z jednego ze wskazanych przedmiotów: biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka, j. angielski, j. rosyjski lub niemiecki (l. punktów równa ocenie ze wskazanego przez ucznia przedmiotu, nie niższa niż 5 pkt) i średnia ocen z ww. przedmiotów, które otrzymał uczeń w ostatniej klasyfikacji (l. pkt. równa się średniej ocen} 

LUB ocena min. 5,0 z jednego z przedmiotów/modułów zawodowych ucz. (l. pkt. równa ocenie ze wskazanego przez ucznia przedmiotu/modułu, nie niższa niż 5 pkt} i średnia ocen z przedmiotów/modułów zawodowych, które otrzymał ucz. w ostatniej klasyfikacji (liczba punktów równa się średniej ocen}. W przypadku realizacji programu modułowego w semestrach nieparzystych wystawiane są oceny przewidywane z jednostek modułowych i te będą brane pod uwagę (wynika to ze specyfiki progr. naucz.}. 

2.      Ocena potencjału ucz. dokonana przez naucz. wskazanego w pkt. 1 przedmiotu/modułu (dobry- 1 pkt, wyróżniający- 2 pkt, wzorowy- 3 pkt}. 3.Min. dobra oc. z zachowania (oc. wzorowa- 2 pkt, oc. bardzo dobra- 1 pkt, oc. dobra- 0 pkt}. 

Dodatk. kryt. premiujące: 

4.Tytuł laureata lub finalisty olimpiady: Stopień Olimpiady/Tytuł finalisty/Tytuł laureata Szkolne i międzyszkolne /1/2;Okręgowe/2/3;Centralne/3/4.