Celem staży/praktyk zawodowych jest przygotowanie przyszłych pracowników pod względem praktycznym do wykonywania pracy w określonym zawodzie, wynikającym z konkretnego zapotrzebowania pracodawców. 

Ta forma wsparcia zwiększa szanse absolwentów na otrzymanie stałego zatrudnienia u pracodawcy organizującego staż/praktykę, jak i u pracodawcy, któremu można wykazać udokumentowane doświadcz. zawodowe zdobyte w ramach praktycznego wykonywania zadań. 

Uczestnictwo w stażu/praktyce ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększonej mobilności międzysektorowej ucznia oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększającego jego szanse na uzyskanie zatrudnienia. 

Staże/praktyki będą zgodne ze Standardem organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych w ramach działania 3.3 RPOWP.  

Wybór uczniów oparty będzie o kryteria związane ze zgodnością kierunku kształcenia do profilu firmy lub proponowanego stanowiska. 

Uczestnik stażu/praktyki otrzyma za 150 h odbytego stażu/praktyki stypendium w wysokości 2 109,00zł 

Każdy z uczniów po odbyciu praktyki/stażu wyposażony będzie w portfolio określające zdobyte podczas stażu/praktyki umiejętności oraz rekomendacje co do dalszej ścieżki kształcenia.  

Do organizacji staży/praktyk wykorzystana będzie sieć przedsiębiorców w środowisku lokalnym, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie najlepszych z możliwych korzyści dla uczestników w kontekście ich sytuacji na rynku pracy. Wybór firm do staży/praktyk nastąpi na podstawie selekcji, w miejscu ich działalności bez nawiązania stosunku pracy stażysty/praktykanta z pracodawcą.

300 ucz.(15K; 285M) weźmie udział w stażach/praktykach 

staże odbywają uczniowie Technikum Elektrycznego

praktyki odbywają uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia