W ramach projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

 zapraszamy uczniów ZSE w Białymstoku do udziału w kursie prawa jazdy kategorii B 

Kurs prawa jazdy i wszystkie jego elementy są bezpłatne dla uczestnika: 

  • badania lekarskie - ubezpieczenie NNW 
  • szkolenie teoretyczne (30h) i praktyczne (30h) 
  • egzaminy wewnętrzne wraz z zaświadczeniem o ich zdaniu 
  • jedno podejście do egzaminów państwowych (teoretycznego i praktycznego) 

Rekrutacja na kurs będzie prowadzona w 3 edycjach:

I EDYCJA - kwiecień 2022

II EDYCJA - październik/listopad 2022

III EDYCJA - kwiecień 2023


EDYCJA II - rekrutacja

Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220 w imieniu którego występuje Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego, 15-111 Białystok,
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 reprezentowany przez Annę Niczyporuk – Dyrektora Szkoły
w ramach projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,

zaprasza uczniów ZSE w Białymstoku do udziału w kursie prawa jazdy kategorii B
Kurs prawa jazdy i wszystkie jego elementy są bezpłatne dla uczestnika projektu, będącego uczniem ZSE:
- badania lekarskie
- ubezpieczenie NNW
- szkolenie teoretyczne (30h) i praktyczne (30h)
- egzaminy wewnętrzne wraz z zaświadczeniem o ich zdaniu
- jedno podejście do egzaminów państwowych (teoretycznego i praktycznego)
Po otrzymaniu prawa jazdy kat. B, uczeń będzie miał obowiązek przedłożyć uzyskane prawo jazdy w biurze projektu (210), celem potwierdzenia uzyskania kwalifikacji w tym zakresie.

- Rekrutacja na kurs będzie prowadzona w 3 edycjach.
- Rekrutacja do 2 edycji trwa od 24 do 31 października 2022 r.
- Planowany termin rozpoczęcia kursu: listopad 2022 r.
- Planowana liczba uczestników kursu: 20, w tym 10 dla uczniów, kształcących się w branży elektryczno-elektronicznej (technik elektryk, technik elektronik, technik teleinformatyk, elektryk, elektronik) oraz 10 w branży informatyczno- graficznej (technik informatyk, technik programista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej).

Rekrutacja na kurs odbywa się poprzez:
- wypełnienie wniosku rekrutacyjnego dostępnego pod linkiem:
https://zgloszenia.nowywymiaredukacji.pl/DriveLicenseRecords/Create
- wydrukowanie wypełnionego wniosku (możliwość wydruku w biurze projektu pom. 210)
- uzyskanie podpisu Wychowawcy
- złożenie podpisanego wniosku w biurze projektu do dnia 31.10.2022 r.

Kryteria rekrutacji:
Kryterium dostępu – wiek 18 lat osiągnięty nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia kursu
1. Ocena z zachowania w ostatniej klasyfikacji (wzorowe - 3 pkt., bardzo dobre – 2 pkt., dobre – 1 pkt., poprawne – 0 pkt.)
2. Uczestnictwo w ramach projektu ZSE-NWE w kursie zawodowym/szkoleniu (1 pkt za udział w każdym kursie/szkoleniu, 2 pkt- za udział w 2 kursach/szkoleniach i więcej- dot. 1.2. i 1.6., brak kursów/szkoleń – 0 pkt.)-
• 1.1. ECDL
• 1.2. Kursy i szkolenia zawodowe wg wskazań pracodawców (ilość kursów/szkoleń)
• 1.3. 1kV
• 1.6. Zajęcia specjalizacyjne np. lutowanie, alarmy (ilość kursów/szkoleń)
• 10.1. Język angielski - przygotowanie do uzyskania certyfikatu TOEIC wraz z egzaminem
• 10.2. Język obcy w branży i biznesie
• 10.8. Matematyka w pracy zawodowej
• 10.9. Matematyka w branży
• 11.1. Kursy Młody przedsiębiorca w branży
• 11.2. Zajęcia przygotowujące do olimpiad przedmiotowych i zawodowych
• 12.1. Warsztaty rozwoju osobistego
• 12.2. Warsztaty rozwijające umiejętności interpersonalne
• 12.3. Nowe formy zajęć i aktywności kształtujące kompetencje kluczowe
• 14.1. Koło naukowe IOT przy ZSE we współpracy z Kołem IO PB
• 14.2. Szkolne projekty badawcze
• 16.2. Zajęcia dla uczniów w zakresie dalszego kierunku rozwoju
• 16.5. Warsztaty techniczne
• 16.6. Szkolenia, Warsztaty prowadzone przez ekspertów ds. rozwoju osobistego i doradztwa zawodowego

3. Uczestnictwo w ramach projektu ZSE- NWE w stażu zawodowym/praktyce (6 pkt.)- 2.2.
4. Certyfikacja w ramach Branżowego Centrum Walidacji i Certyfikacji ZSE (2pkt)- 3.4.
5. Uczestnictwo w ramach projektu ZSE – NWE w grupowym doradztwie zawodowym (1 pkt)- 16.3.
6. Uczestnictwo w ramach projektu ZSE – NWE w indywidualnym doradztwie zawodowym (1 pkt)- 16.4.
7. Miejsce zamieszkania wskazane w karcie zgłoszeniowej- poza Białymstokiem (1pkt)
8. Uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej w nauczanym zawodzie- zdany egzamin zawodowy OKE (1 pkt)

Z przeprowadzonej rekrutacji utworzone będą listy:
- podstawowa- uczniów zakwalifikowanych na kurs;
- rezerwowa uczniów spełniających kryteria rekrutacji (bez uczniów ujętych na liście podstawowej);
- uczniów niespełniających kryteriów rekrutacji.
W przypadku otrzymania identycznej ilości punktów (dotyczy miejsca 20-tego, 21-ego i ewentualnie kolejnych), o kolejności na liście decydować będzie końcowo roczna średnia ocen ze wszystkich przedmiotów.

Uczniowie zakwalifikowani na kurs prawa jazdy w ciągu 1 dnia od ogłoszenia listy zobowiązani są złożyć w biurze projektu podpisany formularz rejestracyjny do projektu. Formularz dostępny jest pod linkiem: https://zse.kylos.pl/rejestracja-uczen/

Jeżeli uczeń zakwalifikowany na kurs nie złoży podpisanego formularza w wyznaczonym terminie, to zostanie on skreślony z listy podstawowej, a jego miejsce zajmuje pierwszy uczeń z listy rezerwowej.