Kurs przygotowuje uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) oraz dozoru (D). 

Uprawnienia energetyczne w grupie G1: zapisz się na kurs SEP do 1kV!

Posiadanie umiejętności z zakresu szeroko rozumianej elektryki jest bardzo cenione i poszukiwane na polskim rynku pracy. Pamiętajmy jednak, że pracodawcy niekoniecznie potrzebują „złotych rączek” – zależy im na pozyskiwaniu wysokiej klasy specjalistów posiadających uprawnienia energetyczne. Tylko tacy fachowcy mogą zgodnie z prawem wykonywać najróżniejsze prace elektryczne.

Dla kogo jest szkolenie SEP G1?

To szkolenie rekomendujemy wszystkim osobom, które zajmują się lub planują zajmować eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

WAŻNE !!!!

W dniu 1 lipca 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. 2022 poz. 1392).

Rozporządzenie zmienia szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatację instalacji, urządzeń i sieci.
Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającą tę osobę.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku na egzamin przed komisją kwalifikacyjną należy dołączyć kopię jednego z niżej wymienionych dokumentów:
– świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
– świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
– certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

– świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
lub
– 
świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
– zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
– zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

_____________ ________________

Kurs 1 kV na uprawnienia elektroenergetyczne wraz z egzaminami i wszystkie jego elementy są bezpłatne dla uczestnika:

-       szkolenie teoretyczne

-       szkolenie praktyczne (w przypadku uprawnień w zakresie pomiarów)

-       zaświadczenie o ukończeniu kursu

-       jedno podejście do stacjonarnych egzaminów państwowych ( E lub E i D w zależności od wnioskowanych uprawnień)

-       świadectwo kwalifikacji po zdaniu egzaminu

 


Kurs E + pomiary – 24 godziny 

Kurs E i D + pomiary – 18 godzin (tylko technik elektryk)

Planowany termin kursów 1 kV i egzaminów to:
19 - 30 czerwca 2023 - dla absolwentów klas IV (po gimnazjum) i klasy III BSI.
Kurs E (+ pomiary) - 24 godziny
Kurs E i D + pomiary - 18 godzin (tylko technik elektryk)

Planujemy zakończenie wszystkich kursów do 30.06.2023 r.

Egzaminy przed państwową komisją będą odbywały się po zakończeniu kursu w danej grupie.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do 16.06.2023 (piątek) do godziny 23.55

Link do formularza:
https://zgloszenia.nowywymiaredukacji.pl/Home/Login